สินเชื่อเงินกู้ธนาคาร กู้ง่าย!! ไม่ต้องมีหลักทรัพย์บุคคลค้ำประกัน จาก 5 สถาบัน#สินเชื่อเงินกู้ธนาคารไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือว่าบุคคลค้ำประกัน
#สินเชื่อเงินกู้ธนาคารสมัครง่ายๆไม่มีหลักทรัพย์บุคคลค้ำประกัน
#สินเชื่อเงินด่วนธนาคาร
“สินเชื่อ” #ส่วนบุคคล จาก 5 “#ธนาคาร” ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถ “#กู้เงิน” เพื่อเพิ่มสภาพคล่องได้โดย #ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

1. #สินเชื่อบุคคลซิตี้
#สินเชื่อส่วนบุคคล จากซิตี้แบงก์ #ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสุงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุด 7.99% สูงสุด 25% ต่อปี (ลดต้นลดดอก) ทั้งนี้ วงเงินที่#อนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)
– สำหรับพนักงานบริษัท จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
– สำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี
– สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่มีรายได้ ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ/บัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการยื่นขอกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 3 แห่ง และจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
– สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

2. #สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan 

สินเชื่อเงินด่วน #XpressLoan จากธนาคารกสิกรไทย วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท (ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอวงเงินอนุมัติที่แตกต่างกันและสามารถเลือกวงเงินที่ต้องการได้แต่ไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดของข้อเสนอ) อัตรา#ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ (มีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– สัญชาติไทย
– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
– ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
– ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
– มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

3. #สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money จากธนาคารกรุงไทย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีบุคคลทั่วไปมีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี กรณีเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

คุณสมบัติผู้กู้

– บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
– เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
– ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

4. #สินเชื่อบุคคล #Speedy Loan 

บริการสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15.99%-25.00% ต่อปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร

คุณสมบัติผู้กู้

– ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
– รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว) และ 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
– มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

5. #สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล #จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่ต้องมีหลักประกัน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี
3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือน ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา , อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด และ 12.99% 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– อายุ 20 – 59 ปี
– รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
– พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000–20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่าที่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 *ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
– เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
– อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
– มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน