สอนวิธีการลงทะเบียนออมสิน กู้คนละ 50,000บาท สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบที่ 2 ผ่าน app MyMoสอนวิธีการลงทะเบียนออมสิน กู้คนละ 50,000บาท สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบที่ 2 ผ่าน app MyMo ใครเคยกู้ได้กู้ได้อีก

เงื่อนไข
1.1) วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

1.2) อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

1.3) ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

1.4) ไม่ต้องค้ำประกัน

1.5) ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน

1.6) เปิดให้ลงทะเบียนครั้งใหม่ ช่วงโควิดระลอก 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

คุณสมบัติของผู้ขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก”
1. เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

2. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

4. ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

5. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

6. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

7. ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ติดตาม
Facebook:
Youtube