ขั้นตอนการลงทะบียน รับเงิน 50,000 ธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำขั้นตอนการลงทะบียน รับเงิน 50,000 ธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำ

ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น MyMo โมบายแบงก์กิ้ง ของธนาคารออมสินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดย สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ปล่อยกู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรก